Edukacije

Edukacije će se realizovati u Federalnom zavodu za poljoprivrede iz Sarajeva  i na terenu, na jednoj ili dvije lokacije za pojedinačne kantone, u zavisnosti od toga da li se može formirati edukativna grupa. Broj edukacija u toku kalendarske godine  će zavisiti od broja formiranih edukatorskih grupa koje će se  sastojati  od minimalno 10  i maksimalno 30 polaznika. Edukatorske grupe će formirati Federalni zavod za poljoprivredu  na osnovu iskazanih potreba od strane nadležnih kantonalnih ministarstava koja će prikupiti i objediniti zahtjeve od općinskih organa na području svoje  nadležnosti. Ciljna grupa su prije svega registrovani poljoprivredni proizvođači, ali i svi zainteresovani građani. Gruba razrada Plana edukacjie  po vremenu i kantonima će se uraditi na kvartalnom, a precizna na mjesečnom nivou, nakon što dobijemo povratnu informaciju od nadležnih kantonalnih organa.

Planirane teme: 

 • Službeno potvrđivanje sjemena poljoprivrednog bilja BiH – žito
 • Službeno potvrđivanje materijala za razmnožavanje povrća i sadnog materijala povrća BiH
 • Proizvodnja plodovitog povrća u zaštićenom prostoru i na otvorenom polju

 • Suzbijanje štetnih organizama na povrću u zaštićenom prostoru i na otvorenom polju
 • Proizvodnja krastavca i krastavca kornišona u zaštićenom prostoru i na otvorenom polju
 • Zimska proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru
 • Proizvodnja lukovičastog povrća i štetni organizmi na njemu
 • Proizvodnja specifičnih poljoprivrednih kultura u zaštićenom prostoru i na otvorenom polju: rukola,iceberg salata, baby leaf salata, Lollo Rosso salata, Lollo Bionda salata, endivija, matovilac, korijander, menta, bosiljak, sweet paprika, chery paradajz
 • Izazovi koji se stavljaju pred izvoznike kornišona u Rusku Federaciju
 • Službeno potvrđivanje materijala za razmnožavanje voća i voćnih sadnica namjenjenih za proizvodnju voća BiH
 • Perspektive, trendovi i iskustva u proizvodnji jagodastog voća na području BiH
 • Značaj kvaliteta sadnog materijala za uspjeh u proizvodnji voća,
 • Dobra praksa u voćarskoj proizvodnji sa osvrtom na integralnu proizvodnju
 • Analiza vanjskotrgovinske razmjene u oblasti voćarstva
 • Proizvodnja merkantilnog krompira i zaštita od biljnih bolesti i štetoćina
 • Proizvodnja sjemenskog krompira i zaštita od biljnih bolesti i štetočina
 • Proizvodnja soje i zaštita od biljnih bolesti i štetočina
 • Proizvodnja uljane repice, štetni organizmi i njihovo suzbijanje,
 • Proizvodnja merkantilnog i sjemenskog suncokreta  i zaštita od biljnih bolesti i štetočina
 • Proizvodnja duhana i zaštita od biljnih bolesti i štetočina
 • Specifični karantenski š.o. za Rusku Federaciju
 • Mjere kontrole i metod praćenja š.o. – mali mrazovac (Operophtera brumata)
 • Monilia vrste (M. laxa, M. fructigena i M. fructicola) čije prisustvo nije dozvoljeno na plodovima voća prilikom izvoza za EU. i Rusku Federaciju
 • Štetni organizmi maline
 • Organska proizvodnja paradajza i paprike u u zaštićenom prostoru,
 • Metode suzbijanja štetnih organizama na povrću proizvedenom na organski način
 • Osnovni principi i ciljevi organske proizvodnje