Sjemenarstvo, rasadničarstvo i zaštita zdravlja bilja

U Odjeljenju za sjemenarstvo, rasadničarstvo i zaštitu zdravlja bilja vrše se slijedeći poslovi: selekcioniranje, introdukcija, certificiranje, poslovi Izvještajno prognozne službe Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu IPS) iz domena zaštite zdravlja bilja; transfer tehnologija; poslovi savjetodavne službe iz ratarstva i povrtlarstva, voćarstva i vinogradarstva i zaštite zdravlja bilja; izrada studijsko analitičkih i informaciono dokumentacionih materijala iz nadležnosti Odjeljenja, obavljanje naučno istraživačkih i stručno operativnih poslova na eksperimentalnim poligonima te ostvarivanje saradnje sa nadležnim institucijama i organizacijama. Poslovi iz nadležnosti odjeljenja vrše se u okviru slijedećih unutrašnjih organizacionih jedinica:

Rukovodilac:
Berina Bašić

Odsjeci:

Certificiranje sjemena  i sadnog materijala poljoprivrednih biljaka je sistem  kvaliteta koji osigurava da je certificirani proizvod namijenjeno tržištu službeno kontrolirano i nadzirano ili jednostavnije, sistem  koji garantira da svako pakovanje (vreća, kutija) sadrži ono što piše na etiketi. Poslovi certificiranja obavljaju se kroz postupak zaprimanja i pregleda prijava za nadzor sjemenskih usjeva, zahtjeva za izdavanje certifikata, unosa i obrade podataka iz prijava i zahtjeva u bazu podataka. Nakon unesenih podataka provodi se službeni nadzor usjeva i objekata.

Odsjek za zaštitu zdravlja bilja vrši stručne i druge poslove koji se odnose na: pračenje i posmatranje razvoja štetnih organizama koji su prisutni na biljkama, biljnim proizvodima i reguliranim objektima i određivanje optimalnog vremena za njihovo suzbijanje; praćenje stanja u oblasti primjene fitofarmaceutskih sredstava i određivanje optimalne doze kod tretiranja štetnih biljnih organizama neovisno od ustanovljenja da li štetni organizam pripada životinjskom ili biljnom carstvu ili dugom patogenom organizmu štetnom za biljke, biljne proizvode i regulirane objekte;