Ispitna laboratorija za kontrolu kvaliteta

U Odjeljenju – ispitnoj laboratoriji za kontrolu kvaliteta vrše se slijedeći poslovi: kontrola sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja; ispitivanje životnih namirnica, kontrola kvantiteta i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina; laboratorijska dijagnostika bilja, biljnih proizvoda i reguliranih objekata u svrhu dijagnosticiranja štetnih organizama na sjemenu i sadnom materijalu; izdavanje uvjerenja nabazi relavantnih podataka; kontrola mineralnih đubriva i sredstava za zaštitu bilja i drugih poslova koji prate tok i unaprjeđenje raznih biljnih i stočarskih proizvodnji; izrada saopćenja, biltena i   informacija o rezultatima rada; izrada pisanih materijala vezano za djelatnost ispitne laboratorije (dokumentirani sadržaji rada, metodike, upute, procedure prema međunarodnim standardima, stručne praktikume i razne publikacije za  edukaciju vlastitog osoblja i osoblja drugih ispitnih laboratorija). Poslovi iz nadležnosti ispitne laboratorije vrše se u okviru slijedećih unutrašnjih organizacionih jedinica:

Rukovodilac:
Esad Brković

Odsjek za kontrolu sjemena i sadnog materijala vrši stručne i druge poslove koji se odnose na: pripremanje i poduzimanje odgovarajućih mjera, radnji i postupaka radi izvršavanja poslova u oblasti kontrole sjemena i sadnog materijala.

Odsjek za kontrolu životnih namirnica vrši stručne i druge poslove koji se odnose na: pripremanje i poduzimanje odgovarajućih mjera, radnji i postupaka radi izvršavanja poslova u oblasti kontrole životnih namirnica; kvalitativna, kvantitativna, higijenska i zdravstvena ispravnost namirnica biljnog i animalnog porijekla