Služba za pravne i opće poslove

U Službi za pravne i opšte poslove vrše se sljedeći poslovi :

Izrada ugovora i drugih akata koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih, obligacionih i dužničko-povjerilačkih odnosa u upravnom i drugim postupcima, kao i rad na realizaciji tih ugovora i akata iz nadležnosti Zavoda; izrada pojedinačnih akata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa; pripremanje stručnih pravnih mišljenja, objašnjenja i internih akata za primjenu zakona iz nadležnosti Zavoda, drugih propisa i općih akata, povodom upita građana, pravnih lica i drugih subjekata ili djelovanja u ovom segmentu po službenoj dužnosti; stručna obrada sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u saradnji sa organizacionim jedinicama Zavoda; izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka iz nadležnosti Službe; izrada prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta Zavoda u saradnji sa organizacionim jedinicama, praćenje njegove realizacije; obrađivanje knjigovodstvene dokumentacije; izrađivanje mjesečnih i periodičnih izvještaja o izvršenju budžeta; pripremanje završnog računa; vođenje evidencija stalnih sredstava i njeno ažuriranje i organizovanje rada na godišnjem popisu sredstava i njihovih izvora u Zavodu;  obračun plata i naknada za zaposlene, obrađivanje tih podataka i vođenje odgovarajuće evidencija i o tim podacima izdavanje uvjerenja i drugih akata, kao i obrađivanje svih vrsta uplata, naknada i drugih primanja državnih službenika i namještenika; nabavka materijalno-tehničkih sredstava i poslovi iz oblasti javnih nabavki; vršenje blagajničkog poslovanja i o tome vođenje propisane evidencije; izrada planova i programa za uspostavljanje, razvoj i povezivanja složenijeg informacionog sistema, mrežne komunikacije i njegovo održavanja i nesmetano funkcionisanje; izrada metodologija i standarda za formiranje, razvijanje i održavanje banke podataka, analizu tih podataka i njihovo publiciranje; kancelarijsko poslovanje i protokol, poslovi prijema, zavođenja te dostavljanje predmeta i akata u rad i arhiviranje akata iz nadležnosti Zavoda i administrativno-tehnički poslovi poslovi za potrebe Zavoda; osiguravanje komunikacije unutar Zavoda, vođenje telefonske centrale; kurirski poslovi; korištenje službenih vozila za potrebe Zavoda; poslovi održavanja i čistoće poslovnih prostorija Zavoda; drugi poslovi iz nadležnosti Službe.

Načelnik: Senad Velić