Odsjek za certifikaciju sjemena i sadnog materijala poljoprivrednih biljaka

Certificiranje sjemena  i sadnog materijala poljoprivrednih biljaka je sistem  kvaliteta koji osigurava da je certificirani proizvod namijenjeno tržištu službeno kontrolirano i nadzirano ili jednostavnije, sistem  koji garantira da svako pakovanje (vreća, kutija) sadrži ono što piše na etiketi.

Poslovi certificiranja obavljaju se kroz postupak zaprimanja i pregleda prijava za nadzor sjemenskih usjeva, zahtjeva za izdavanje certifikata, unosa i obrade podataka iz prijava i zahtjeva u bazu podataka. Nakon unesenih podataka provodi se službeni nadzor usjeva i objekata.

 • Organ za potvrđivanje: Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti koje provodi certifikacijsku shemu.
 • Ovlašteno lice: Lice koje predstavlja Organ za potvrđivanje u obavljanju poslova iz njegove nadležnosti.
 • Dobavljač-klijent: Svako pravno lice upisano u Registar dobavljača, koje se bavi jednom od slijedećih djelatnosti: proizvodnjom, pripremom za stavljanje u promet, stavljanjem u promet sjemena i sadnog materijala poljoprivrednih biljaka, uvozom i stavljanjem u promet sjemena i sadnog materijala poljoprivrednih biljaka.
 • Odgovorno lice dobavljača: Lice koje je odgovorno Organu za potvrđivanje za ispunjavanje zahtjeva certifikacije i zahtjeva za proizvod.
 • Certificirani proizvod: Rezultat procesa usaglašen sa zahtjevima certifikacije i zahtjevima za proizvod.
 • Zahtjevi za proizvod: Zahtjevi koji se direktno odnose na proizvod specificirani u nornmativnim dokumentima (pravilnicima), odnosno u RU.        
 • Shema certifikacije: Uspostavljena shema koja se odnosi na proizvode na koje se primjenjuju specificirani zahtjevi, pravila i procedure.
 • Područje certifikacije: Identifikacija proizvoda, procesa i usluga za koje se certifikacija odobrava, u skladu sa važećom shemom certifikacije.
 • Vlasnik sheme: FZZP Sarajevo, organizacija odgovorna za razvoj i održavanje sheme certifikacije.

 

Obaveze i odgovornosti

Sporazumom o certifikaciji (ugovor) su definisane obaveze i odgovornosti Organa za potvrđivanje i registriranog dobavljača:

 1. dobavljač mora ispuniti zahtjeve za certifikaciju (sporazum o certifikaciji i plaćanje naknada), uključijući i zahtjeve za proizvod koji su propisani u normativnim dokumentina (pravilnicima), odnosno Radnim uputstvima, uključujući i primjenu odgovarajućih izmjena onda kada ga o njima obavijesti Organ za potvrđivanje (vidjeti izmjene koje utiču na certifikaciju).
 2. dobavljač mora osigurati nesmetano provođenje vrjednovanja, što uključuje provjeru dokumentacije i zapisa kao i pristup relevantnoj opremi, lokacijama i osoblju.
 3. dobavljač iznosi tvrdnje o certifikaciji koje su u skladu sa područjem certifikacije (identifikacija proizvoda, shema certifilkacije i standardi i drugi normativni akti po kojima je proizvod usaglašen).
 4. U slučaju suspenzije, opoziva ili prestanka važenja certifikata dobavljač obustavlja korištenje svih reklamnih materijala kojima se poziva na certifikat, vraća dokumente o certifikaciji i poduzima druge zahtijevane mjere.
 5. dobavljač mora čivati zapise o prigovorima koji se odnose na ispunjavanje zahtjeva za certifikaciju i omogućiti da ti zapisu budu dostupni Organu za potvrđivanje kada on to zatraži. Poduzete mjere mora dokumentovati.
 6. dobavljač je obavezan da bez odlaganja obavještava Organ za potvrđivanje o izmjenama koje mogu negativno uticati na njegovu sposobnost ispunjavanja zahtjeva kao što su: pravni status, izmjena organizacije i rukovođenja, izmjena odgovornog lica, modifikacija proizvoda i metoda proizvodnje, adrese, proizvodna mjesta i dr.
 7. Ako dobavljač daje kopije dokumenta o certifikaciji drugima, onda ti dokumenti moraju biti reprodukovani u cjelosti.

Na osnovu elemenata iz Prijave, te na osnovu propisanog troškovnika (Z1), ovlašteno lice priprema Nacrt ugovora (UG 02-01-1) i obrazac Preispitivanja ponuda i ugovora:

O1 (P2 02-00-0) te putem internog protokola dostavlja pomoćniku 02. Daljnji postupak je definisan procedurom P2 02-00-0.

 

Izmjene koje utiču na certifikaciju

 

Odbor za kvalitet obavještava registriranog dobavljača o promjenama kada u certifikacijsku shemu uvodi nove ili mijenja postojeće zahtjeve. Sve promjene mora verificirati. Provođenje novih zahtjeva se može obezbijeđuje ugovornim aranžmanom.

Odbor za kvalitet se obavezuje da će razmotriti i druge izmjene, uključujući i one koje  inicira dobavljač, i odlučiti o mjeri koju treba poduzeti.

Mjere za provođenje promjena koje utiču na certifikaciju su slijedeće:

 • vrjednovanje
 • preispitivanje
 • odlučivanje
 • izdavanje izmijenjene zvanične dokumentacije o certifikaciji radi proširivanja ili sužavanja područja certifikacije,
 • izdavanje dokumentacije o certifikaciji za izmijenjene aktivnosti nadzora.

 

Prestanak, sužavanje, suspenzija ili opoziv certifikacije

 

Kada je utvrđena i dokumentovana nusaglašenost sa zahtjevima certifikacije, Odbor za kvalitet razmatra i odlučuje o odgovarajućim mjerama:

 1. Nastavak certifikacije pod uslovima koje je specificirao Odbor za kvalitet (npr. strožiji nadzor);
 2. Sužavanje područja certifikacije radi uklanjanja neusaglašenih proizvoda ili njegovih dijelova;
 3. Suspenzija certifikacije sve dok dobavljač ne provede odgovarajuće mjere;
 4. Opoziv certifikacije.

Kada odgovarajuća mjera uključuje vrjednovanje, preispitivanje i odluka o certifikaciji, moraju biti ispunjeni zahtjevi vrjednovanja,preispitivanja i odlučivanja, tim redom.

Ako je certifikacija prestala (po zahtjevu dobavljača), suspendovana ili povučena Organ za potvrđivanje mora poduzeti mjere (izmjene javnih informacija, dokumentacije, ovlaštenja itd.) kako bi se obezbijedilo da nema naznaka da je proizvod i dalje certificiran.

Ako je područje certifikacije suženo, Odbor za kvalitet mora poduzeti mjere i izvršiti sve neophodne izmjene zvanične dokumentacije o certifikaciji, javnih informacija, ovlaštenja itd. kako  bi se obezbijedilo da je suženo područje certifikacije jasno predočeno dobavljaču, jasno specificirano u dokumentaciji certifikacije i javnim informacijama. 

Ako je cvertifikacija suspendovana, Odbor za kvalitet imenuje jednu osobu, kompetentnu po znanju i razumijevanju svih aspekata postupanja sa suspendovanim certifikacijama, da formuliše i saopći dobavljaču slijedeće:

 • mjere neophodne za ukidanje suspenzije i obnavljanje certifikacije u skladu sa shemom certifikacije;
 • sve druge mjere koje se zahtijevaju shemom certifikacije.

Sva vrjednovanja, preispitivanja i odluke za rješavanje suspenzije se završavaju u skladu sa važećim tačkama standarda.

Ako je certifikacija ponovno uspostavljena nakon suspenzije, Odbor za kvalitet mora izvršiti sve neophodne izmjene zvanične dokumentacije, javnih informacija, ovlaštenja itd. kako bi se obezbijedilo postojanje svih odgovarajućih indikacija da proizvod nastavlja da bude certifikovan. Ukoliko je donijeta odluka o sužavanju područja certifikacije kao uslov za ponovno uspostavljanje certifikacije, onda Odbor za kvalitet mora izvršiti sve neophodne izmjene zvanične dokumentacije o certifikaciji, javnih informacija, ovlaštenja itd. kako bi se obezbijedilo da je suženo područje jasno predočeno dobavljaču i jasno specificirano u dokumentaciji o certifikaciji i javnim informacijama.