Upoznavanje sa izmjenama certifikacijskih shema sjemena i sadnog materijala

Odjeljenje za certifikaciju sjemena i sadnog materijala je 10 i 11.06.2020. godine u prostorijama FZZP Sarajevo, organiziralo stručni seminar sa temama:

 1. Službeno potvrđivanje sjemena i sadnog materijala poljoprivrednih biljka u BiH;
 2. Vaznije izmjene certifikacijskih shema;
 3. Savremena agrotehnička rješenja u cilju postizanja visokog kvaliteta i prinosa sjemena važnijih ratarskih kultura u “Poljoprivrednik“ doo Odžak.

Teme su odabrane u skaldu sa zahtjevom standarda BAS EN ISO/IEC 17065  po kojem je certifikacijsko tijelo dužno  upoznati registrirane dobavljače i druge zainteresirane strane sa izmjenama i dopunama certifikacijskih shema. Seminaru je prosustvovalo 37 učesnika. U toku dvodnevnog rada formirano je Radno tijelo koje je pratilo izlaganja, diskusije učesnika i donijelo sliedeće zaključke:

 1. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u svom okruženju koja još nije uspostavila certifikaciju sjemena i sadnog materijala po međunarodno priznatim pravilima.
 2. Bez međunarodne certifikacije nema povećanja proizvodnje, nema izvoza i nema ozbiljnih investicija u sektor.
 3. Evidentna je dominacija uvoza, gašenje domaće proizvodnje sjemenskog krompira, kukuruza, izražen je negativan trend u svim ostalim proizvodnjama sadnog materijala.
 4. Institucije zadužene za oblast poljoprivrede su, u ovom smislu zakazale. Potrebna je ozbiljna reorganizacija i racionalizacija institucija na državnom i entitetskim nivoima, sa jasnim nadležnostima, isključivo u skladu sa europskim pravilima i standardima.
 5. Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka BiH (“Službeni glasnik BiH”, 3/05) je usvojen i objavljen prije 15 godina i još nije u potpunosti implementiran, a entitetski zakoni nisu usaglašeni sa državnim zakonom.
 6. Do danas nisu objavljeni svi podzakonski akti, što znači da se zakon ne može u potpunosti primjenjivati. Traži se hitno stavljanje u procedure pravilnika koji  više od 6 godina u obliku nacrta čekaju na usvajanje.
 7. Proširiti ingerencije Uprave BiHZZB, posebno u smislu nadzora nad procesima:
 • Izmjene i dopune legislative provoditi u skladu sa ZUP-om
 • Pokrenuti proceduru za imenovanje komisije za ocjenu usaglašenosti u skladu sa članom 74. Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka BiH
 • Uspostaviti procedure nabavke i evidentiranja standardnih uzoraka sjemena i elektronsku bazu DUS deskriptora
 • Uspostaviti Centralni registar dobavljača
 • Uspostaviti nadzor nad proizvodom i informacijama koje ga prate u skladu sa članom 36. Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljka BiH.
 • Uspostaviti biljni pasoš u skladu sa odredbama Pravilnika o fitosanitarnom registru i o biljnim pasošima („Službeni glasnik BiH“, 5/13)
 • Kao drugostepeni organ, uspostaviti proceduru žalbenog postupka
 1. Radno tijelo će uputiti inicijativu prema MVTEO BiH za održavanje sjednice na temu:
 • Ulazak BiH u članstvo međunarodnih sjemenskih asociijacija
 • Usaglašavanje entitetskih zakona sa državnim zakonom
 • Upućivanje u procedure neobjavljenih pravilnika

Sjednici bi trebali prisustvovati državni ministar, ministri mjerodavnih tijela entiteta, Brčko Distrikta BiH i predstavnici nadležnih entitetskih institucija i službi zaduženih za sjeme i sadni material poljoprvrednih biljaka.

 1. Za sve aktivnosti Radno tijelo će izraditi akcioni plan sa jasno definisanim nosiocima i rokovima.

Ovom seminaru, iako su bili pozvani, nisu prisustvovali predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove.